Työsopimuslaki

Tästä artikkelista löydät tiivistettynä työsopimuslain ydinkohdat.

Työsopimus on dokumentti, jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.

Lakia on noudatettava, vaikka palkasta ei olisi sovittu. Jälkeenpäin voidaan todeta, ettei työtä ollut tarkoitus tehdä ilman korvausta.

Työsopimuksen kestosta

Työsopimus voidaan ehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Se on voimassa toistaseksi, jos ei ole perusteltua syytä tehdä siitä määräaikaista. Jos selviää, että työnantajan aloitteesta on tehty perusteetta määräaikainen työsopimus, solmittua sopimusta tulee kohdella toistaiseksi voimassaolevana työsopimuksena.

Koeajasta

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alussa, enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Jos työnantaja järjestää työntekijälle erityisen työhön liittyvän koulutuksen, joka kestää yhdenjaksoisesti yli neljä kuukautta, koeaikaa voidaan pidentää kahdella kuukaudella, maksimissaan kuuteen kuukauteen.

Koeajan kuluessa työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa.

Oman työn teettäminen muilla?

Työsopimuksen osapuolet eivät saa siirtää työsopimuksesta johtuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen suostumusta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos sinut on palkattu hakkaamaan päätä seinään johonkin organisaatioon, et voi ulkoistaa päänsärkyäsi naapurin Peralle.

Työnteon valvomisesta

Työnantaja voi asettaa toisen henkilön edustajanaan johtamaan ja valvomaan työtä. Jos tämä kyseinen väliportaan esimies virheellään tai huolimattomuudellaan aiheuttaa työntekijälle vahingon, työnantajan täytyy vastata sen korvaamisesta.

Työnantajan yleisvelvoite

Työnantajan tulee lain mukaan edistää suhdettaan työntekijöihin ja myös työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työntekijä voi tehdä työtään vaikka yrityksen toimintaa, tehtävää työtä tai työmenetelmiä muutetaan. Työnantajan pitäisi myös edistää työntekijän mahdollisuuksia kehittyä työssään ja edetä urallaan

Tasapuolinen kohtelu ja syrjintäkielto

Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijää erilaiseen asemaan seuraavissa seikoissa:

 • Ikä
 • Terveydentila
 • Vammaisuus
 • Kansallinen tai etninen alkuperä
 • Kansalaisuus
 • Sukupuolinen suuntautuminen
 • Kieli
 • Uskonto
 • Mielipide
 • Vakaumus
 • Perhesuhteet
 • Ammattiyhdistystoiminta
 • Poliittinen toiminta
 • Muu edeltäviin verrattava syy

Työturvallisuus

Työnantajan on luonnollisesti huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta töissä. Tapaturmia ja terveydellisiä vaaroja tulee ennaltaehkäistä kaikin keinoin.  Jos työntekijä on raskaana ja työ voi olennaisesti vaarantaa hänen tai sikiön terveyttä, työntekijä tulee siirtää muihin sopiviin tehtäviin.

Työnantajan velvollisuus työllistää määräaikaisia, osa-aikaisia ja vuokratyöntekijöitä

Mikäli työnantaja tarvitsee lisää työvoimaa, hänen on ensisijaisesti tarjottava duunia osa-aikaisille työntekijöilleen. Jos uusi työtehtävä edellyttäisi osa-aikaiselta kouluttautumista, sitä tulee järjestää, jos se on kohtuudella mahdollista.

Työnantajan tulee myös ilmoittaa vapautuvista työpaikoista yleisesti yrityksen sisällä. Tämä siksi, että myös heillä jotka eivät ole vielä toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olisi mahdollisuus hakea kyseiseen pestiin.

Vähimmäispalkka työehtosopimuksen puuttuessa

Jos jostain syystä päädyt sellaiseen duuniin jota ei koske yleissitova työehtosopimus (10% työpaikoista) sinulle tulee silti maksaa tehdystä työstä tavanomainen ja kohtuullinen palkka.

Palkan maksaminen

Palkka on oltava työntekijällä käytettävissä sen erääntymispäivänä. Palkka maksetaan työntekijän pankkitilille, käteismaksu onnistuu vain erittäin pakottavasta syystä. Työnantajan vastuulla on palkan maksamiseen liittyvät kulut.

Työntekijän harjoittama kilpaileva toiminta

Kun työntekijä on työsuhteessa hän ei saa tehdä toiselle sellaista työtä joka vahingoittaa nykyisen työnantajan asemaa markkinoilla.

Tämä artikkeli on erinäisiä poimintoja työsopimuslaista ja sisältää vain muutaman pääkohdan. Koko lain kaikkine pykälineen löydät Finlexin sivuilta