Työehtosopimuslaki

Laissa sanotaan melko monenlaisia asioita työehtosopimuksista. Tässä artikkelissa on tiivistettynä pääkohdat.

Mikä on työehtosopimus?

Työehtosopimus on lain mukaan sopimus, jonka yksi tai useampi työantaja tai rekisteröity työnantajayhdistys tekee yhden tai useamman työntekijäyhdistyksen kanssa. Siinä sovitaan ehdoista, joita on työsopimuksissa tai työsuhteissa noudatettava. Sellaisen työehtosopimuksen, jota ei ole tehty määräajaksi voi irtisanoa kumman tahansa osapuolen toimesta. Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Yli neljäksi vuodeksi sovittu määräaikainen työehtosopimus noudattaa samoja voimassaoloaikoja kuin työehtosopimus, jonka voimassaoloajasta ei olla sovittu. Käytännössä työehtosopimukset sovitaan määräajaksi, jonka jälkeen työehtosopimus neuvotellaan uudestaan. Joskus käy kuitenkin niin, että uutta sopimusta ei saada aikaiseksi ennen edellisen umpeutumista. Lailliset työtaistelut (kuten lakko, ylityökielto ja työsulku) tapahtuvat juuri tässä välissä.

Keitä työehtosopimus koskee?

Työehtosopimus koskee niitä työnantajia ja yhdistyksiä, jotka ovat joko olleet tekemässä tai myöhemmin liittyneet työehtosopimukseen sekä niiden alayhdistykset. Lisäksi ne työntekijät ja työnantajat, jotka ovat sopimuksen tehneen yhdistyksen jäseniä. Työnantajalla on velvollisuus sijoittaa työnantajaa sitova työehtosopimus esille työpaikalla.

Työehtosopimuksia on Suomessa normaalisitovia ja yleissitovia. Normaalisitovat sopimukset velvoittavat vain niitä osapuolia, jotka ovat nimet laittaneet paperiin tai jotka kuuluvat johonkin järjestöön, joka on laittanut nimensä paperiin. Normaalisitovaa työehtosopimusta joutuu noudattamaan, vaikka työntekijä ei kuuluisi sopimuksen solmineeseen järjestöön.

Yleissitovat työehtosopimukset taas vaikuttavat myös sellaisiin työnantajiin, jotka eivät ole laittaneet nimeään mihinkään paperiin tai eivät kuulu mihinkään järjestöön, joka olisi laittanut nimeään paperiin. Nämä jutut sovitaan valtakunnallisella tasolla toimialakohtaisesti. Suomessa käytännössä jokin isompi työehtosopimus koskee kaikkia, koska yleissitovia sopimuksia on Suomessa paljon ja 90 % työntekijöistä kuuluu niiden sisälle. Tämä tarkoittaa siis sitä, että esimerkiksi työehtosopimuksen mukaisia palkkoja tulee noudattaa myös sellaisia henkilöitä palkatessa, jotka eivät kuulu mihinkään työntekijäjärjestöön.

Mitä tapahtuu, jos työehtosopimuksesta poiketaan?

Työehtosopimukseen sidottu työnantaja ja työntekijä, joka tahallaan rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa työehtosopimuksen määräyksiä, voidaan tuomita sakkoihin. Sakot ovat työnantajalle enintään 23 500 euroa ja työntekijälle enintään 230 euron hyvityssakko. Tämän sakon voi saada useamman kerran samasta asiasta, ellei työehtosopimuksen vastaisista seikoista olla luovuttu. Jos työehtosopimusten määräyksiä rikotaan niin, ettei muiden osapuolten voi olettaa sen jatkamista, voidaan se silloin purkaa välittömästi ilman irtisanomisaikoja.

Mitä työehtosopimuksessa sovitaan?

Työehtosopimuslaki ei itse asiassa määrittele tarkkaan sitä, mitä työehtosopimuksesta tulee löytyä. Sovitut asiat ovat sillä tavoin pakottavia, että niistä huonompia ehtoja ei voida paikallisesti työpaikalla sopia. Työntekijän näkökulmasta tärkeimmät työehtosopimuksessa sovittavat asiat ovat palkkaus sekä työajat. 

Mistä tietää, mikä työehtosopimus koskee minua?

Useissa tilanteissa on päivänselvää, mitä työehtosopimusta noudatetaan. Kuitenkin tilanteissa, joissa työnantajayritys toimii useammalla eri alalla, voi syntyä hankaluuksia. Työehtosopimusta sovelletaan yleensä joko toimiala- tai ammattialaperiaatteen mukaisesti. Ensiksi mainitussa työnantaja siis noudattaa kaikkiin työsuhteisiin sitä työehtosopimusta, jonka alaista sen päätoimiala on. Ammattialaperiaatteen mukaan taas noudatetaan sitä työehtosopimusta, joka koskee jotain tiettyä työntekijän ammattia, työtä tai koulutusta. Nämä voivat siis joskus olla keskenään ristiriidassa, jolloin yleissitovaa työehtosopimusta on jouduttu selvittelemään jopa työtuomioistuimessa. Työsopimusta tehtäessä tuleekin selvittää, mitä työehtosopimusta noudatetaan.

Voimassaolevat yleissitovat työehtosopimukset löydät työehtosopimusten yleissitovuuden vahvistamislautakunnan sivulta.