Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen vaatii vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen. Kun kyseessä on työsopimuksen purkaminen, päättyy työsopimus heti, eikä irtisanomisaikaa ole. Syyt, joiden vuoksi työsopimus voidaan työnantajan puolelta purkaa, ovat erittäin painavia ja esimerkiksi työntekijän työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajan voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan mittaista aikaa.

Työsopimuksen irtisanominen vai purkaminen?

Yleensä työsuhde päättyy siihen, että toistaiseksi voimassa oleva työsopimus irtisanotaan käyttäen lain tai työsopimuksen mukaista irtisanomisaikaa. Määräaikainen työsuhde päättyy määräaikaisuuden lakatessa. Työnantajalla tulee olla jokin työsopimuslain mukainen syy työsuhteen irtisanomiseen, mutta työntekijältä tällaista ei vaadita. Tällaisia syitä saattavat olla esimerkiksi tuotannolliset ja taloudelliset syyt tai työntekijästä riippuvat syyt. 

Työsopimuksen purkaminen sen sijaan vaatii vieläkin painavat syyt. Tällöin työsuhde puretaan ilman irtisanomisaikaa. Kun kyseessä on työsopimuksen purkaminen, ei noudateta irtisanomisaikoja. Työsopimuksen purkaminen ei ole mahdollista heppoisin perustein ja edellyttääkin erityisen painavaa syytä. Normaalisti, kun määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa kummankaan osapuolen toimesta, voi myös määräaikaisen työsopimuksen purkaa. Työsopimusta ei voi purkaa esimerkiksi tuotannollista syistä, vaan syiden on aina liityttävä työntekijään ja oltava raskaammat kuin irtisanomistilanteessa.

Milloin työsopimus voidaan purkaa?

Työnantaja saa purkaa työsopimuksen, jos hänellä on erittäin painava syy. Tällöin ei tarvitse huomioida irtisanomisaikaa eikä työsopimuksen kestoa. Tällainen syy on esimerkiksi työntekijän sopimuksesta, laista tai työsuhteesta johtuvien velvoitteiden vakava laiminlyönti, ettei työnantajalta voi kohtuudella odottaa irtisanomisajan noudattamista. Myös työntekijän työpaikan ulkopuolella oleva käytös voi johtaa työsopimuksen purkamiseen, jos sen voidaan katsoa vaikuttavan osapuolten väliseen luottamukseen. Mikäli työntekijä jättää tulematta ilman lupaa työpaikalle vähintään seitsemänä päivänä ilmoittamatta, voi työnantaja purkaa työsuhteen. Myös työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus. Työntekijä saa purkaa työsopimuksen päättymään heti, jos työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsuhteen velvoitteita radikaalisti. 

Työsopimuksen purkamisen syistä ei ole annettu mitään kaiken kattavaa listaa, vaan sen laillisuudesta päätetään kokonaisharkinnan perusteella. Oleellista on kuitenkin se, että purkamisen perusteiden on oltava irtisanomisperusteita painavammat. Työnantajan puolelta tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi:

  • työntekijän päihtymys työajalla,
  • työntekijän välinpitämättömyydestä johtuvat työturvallisuusongelmat, väkivalta työpaikalla
  • tai jos työntekijä on tahallaan antanut harhaanjohtavaa tietoa työsopimusta tehdessä.

Työsopimus on purettava 14 päivän kuluessa siitä, kun työnantajan tietoon on tullut mahdolliset purkuperusteet. Työsopimusta ei siis voida purkaa käyttäen kuukausia vanhaa tekosyytä. Lisäksi työnantajan on annettava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi. Työntekijä voi ottaa kuulemiseen mukaan avustajan tai halutessaan olla tulematta kuulluksi. 

Työntekijä sen sijaan voi purkaa työsopimuksen esimerkiksi tilanteissa, joissa työnantaja on poissa työpaikalta ilmoittamatta vähintään 7 päivää. Myös väkivalta työnantajan puolelta, töiden vähyys tai puuttuminen, palkanmaksun viivästyminen tai laiminlyöminen ja työntekijän harhaanjohtaminen sopimusta tehdessä voivat olla päteviä syitä työntekijän työsuhteen purkamiseen. Työnantajalle on annettava tilaisuus tulla kuulluksi purkautumisen syistä.

Työsopimuksen purkaminen koeajalla

Työsopimus voidaan purkaa koeajalla ilman painavaa syytä. Tosin myös tällöin purkamisen perusteiden tulee liittyä suoraan työntekijän työpanokseen, eikä sitä ole tehty esimerkiksi syrjivistä syistä tai työntekijän sairauteen liittyen. Työntekijän puolelta esimerkiksi paremmin maksavan työpaikan löytäminen ei ole sopiva syy työsopimuksen koeaikapurkuun. Koeajasta tulee olla merkintä työsopimuksessa, vaikka työehtosopimus sen sallisikin. Se ei siis ole yleissitovasti käytössä kaikissa työehtosopimuksen alaisissa työsopimuksissa. Myös koeajan purkamisessa työntekijää tulee kuulla ennen purkua.

Mitä laittomasta purkamisesta seuraa?

Mikäli työsopimus puretaan laittomasti työnantajan puolelta, voi korvauksien määrä työntekijälle olla vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkka. Saman suuruisen korvauksen joutuu maksamaan myös sellainen työnantaja, jonka katsotaan syyllistyneen tahallisesti sellaiseen menettelyyn, jossa sopimus on jouduttu purkamaan. 

Lyhyesti: Työsopimuksen purkaminen vaatii aina vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen.