Työsopimus kaavake

Työsopimus kaavake on kaavake josta selviää työsopimukseen kuuluvat asiat. Työsopimus kaavake tehdään aina kahtena kappaleena, toinen työnantajalle ja toinen työntekijälle. Työsopimuslaissa on määritelty että työsopimus voidaan tehdä kirjallisena, mutta myös suullisesti. Väärinkäsitysten välttämiseksi, kirjalliset työsopimuksen tekemiseen kannustetaan. Internetissä on useita esimerkkejä, minkälainen on hyvä työsopimus kaavake.

Keskeisiä asioita, joiden on hyvä näkyä työsopimuksessa ovat työsopimuksen osapuolet, kestoaika, jos kyseessä on määräaikainen sopimus, määräaikaisuuden peruste, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja säännöllinen työaika. Työsopimus on aina voimassa toistaiseksi, mikäli työsopimuksessa ei ole mainintaa määräaikaisuudesta. Kummassakin työsopimuksen mallissa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, mutta maksimissaan neljä kuukautta.

Määräaikainen työsopimus on voimassa vain sovitun määräajan ja sitoo sopimuksen osapuolia koko tämän ajan, ja voidaan solmia työnantajan puolelta vain perustelluista syistä, näitä syitä voivat olla esimerkiksi sijaisuus tai kausiluontoisuus. Jos työvoiman tarve kasvaa jatkuvaksi, on sovittava toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Määräaikaista työsopimusta ei kumpikaan osapuoli voi irtisanoa ennen sopimuskauden loppua. Määräaikainen työsopimus voidaan purkaa, jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa työntekijän toimesta koska vain ja irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työnteko jatkuu normaalisti. Irtisanomisaika on työsopimuksesta ja työskentelyn pituudesta riippuvainen. Mikäli jompikumpi sopimuksen osapuoli rikkoo työsopimuksen irtisanomisaikaa, on se korvausvelvollinen toiselle osapuolelle.

Hyvä työsopimus kaavake sisältää siis tärkeää tietoa työnantajalle ja työntekijälle työsuhteesta. Työsopimus kaavake suositellaan tekemään aina kirjallisena, sillä suullisessa sopimuksessa tulkintaerimielisyyksiä on vaikeampi selvittää. Hyvä työsopimus kaavake sisältää yksinkertaisimmillaan tiedot työsopimuksen kestoajasta, osapuolista ja heidän tiedoistaan, työsuhteen laadun, koeajan, työntekopaikan, työtehtävät, sovellettavan työehtosopimuksen, palkan ja säännöllisen työajan.