Työsopimuksen irtisanominen

Työsopimuksen irtisanominen on helpompaa työntekijän kuin työnantajan puolelta. Työntekijä ei tarvitse mitään syytä irtisanoakseen työsopimuksen, kun työnantaja tarvitsee irtisanomiselleen pätevän syyn, joita voivat olla esimerkiksi tuotannolliset syyt. Mikäli henkilö irtisanotaan häneen liittyvillä perusteilla, ei pieni työtehtävien laiminlyönti ole tarpeeksi hyvä irtisanomisen syy. Tällaisessa tilanteessa on arvioita onko moitittava menettely ollut toistuvaa ja onko siitä vaikutuksia työnantajalle. Näissäkin tilanteissa ensin on annettava työntekijälle varoitus, jonka tarkoituksena on antaa työntekijälle mahdollisuus korjata työskentelyään.

Sen jälkeen kun työsopimuksen irtisanominen on tapahtunut, on työssä irtisanomisaika, jonka aikana työnteko jatkuu normaalisti ja työskentely ajalta maksetaan normaalisti palkka. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.

Työsopimuksen irtisanominen on suositeltavaa hoitaa avoimella kirjeellä tai lomakkeella, tällöin irtisanomisesta jää jokin dokumentti, mutta on mahdollista hoitaa myös suullisesti. Työskentelyajalta on aina saatava työtodistus ja työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksessa arvioinnin työntekijän työtaidoista mikäli työntekijä sitä pyytää.

Kun kyseessä on määräaikainen työsopimus ei työsopimuksen irtisanominen ole mahdollista. Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Työsopimuksen irtisanominen aloittaa irtisanomisajan, jonka aikana työskentelyä jatketaan normaalista. Irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen kestosta. Työnantaja on velvollinen maksamaan irtisanomisajalta normaalin palkan ja luontoisedut, vaikka ei haluaisikaan työntekijän tekevän töitä irtisanomisajan loppuun. Sama irtisanomisaika koskee myös työntekijää, ja mikäli jompikumpi rikkoo irtisanomisaikaa on siitä korvausvelvollinen toiselle osapuolelle.


Työsuhteen irtisanomisilmoitus käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työskentely jatkuu työntekijän puolelta normaalisti ja työntekijä on edelleen oikeutettu työpaikan luontoisetuihin. Työsuhteen irtisanomisilmoitus olisi hyvä toimittaa työnantajalle kirjallisesti, jotta myöhemmin ilmoitus pystytään näyttämään todeksi. Ilmoituksen toimittamista suositellaan henkilökohtaisesti, kuitenkin mikäli tämä ei ole mahdollista, on myös mahdollista toimittaa irtisanomisilmoitus sähköisesti tai kirjeenä, tällaisissa tilanteissa sen katsotaan saapuneeksi viimeistään seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

Kun työsuhteen irtisanomisilmoitus on toimitettu, käynnistyy irtisanomisaika. Irtisanomisajan aikana työskentely jatkuu edelleen normaalisti ja ajalta maksetaan normaali palkka. Irtisanoutumista työntekijän puolelta tehtäessä ei tarvitse perustella, sen sijaan työnantajalla on oltava pätevät perusteet. Irtisanomisaika määräytyy työsuhteen keston perusteella.

Työsuhteen irtisanomisilmoitus tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: nimi, yhteystiedot, vastaanottajan tiedot, tieto irtisanoutumisesta, aika, paikka ja allekirjoitus. Jos itsestä tuntuu, voi irtisanomisilmoitukseen ottaa myös todistajien allekirjoitukset. Irtisanoutuminen on mahdollista myös suullisesti, esimerkiksi keskustelemalla työnantajan kanssa.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa ilman perusteita. Jos kyseessä on määräaikainen työsopimus, sitoo se työntekijää sekä työnantajaa sopimuskauden loppuun, eikä työsopimusta voi keskeyttää tai purkaa ellei sopimuksessa ole erillisiä purkamisehtoja. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhteen irtisanomisilmoitus on siis syytä toimittaa kirjallisesti ja henkilökohtaisesti työnantajalle tai hänen edustajalleen. Mikäli ilmoituksen toimittaminen ei onnistu henkilökohtaisesti, on työsopimuksen irtisanomisilmoitus mahdollista toimittaa myös sähköisesti tai kirjeellä. Näissä tapauksissa tiedon katsotaan tulleen työnantajan tietoon seitsemäntenä päivänä ilmoituksen lähettämisestä.