Työsopimuslomake

Hyvä työsopimuslomake sisältää yksinkertaisimmillaan työsopimuksen osapuolet, kestoaika, jos kyseessä on määräaikainen sopimus, määräaikaisuuden peruste, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja säännöllinen työaika. Työsopimuslomake on hyvä pohja, jolle työsopimus on helppo tehdä. Useita esimerkkejä työsopimuslomakkeesta löytyy internetistä. Työsopimuslaissa on määritelty että työsopimus voidaan tehdä kirjallisena, mutta myös suullisesti. Väärinkäsitysten välttämiseksi, kirjalliset työsopimuksen tekemiseen kannustetaan.

Työsopimus on aina voimassa toistaiseksi, mikäli työsopimuksessa ei ole mainintaa määräaikaisuudesta. Kummassakin työsopimuksen mallissa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, mutta maksimissaan neljä kuukautta. Koeajan maksimipituus voi olla neljä kuukautta ja alle kahdeksan kuukautta kestävissä työsopimuksissa maksimissaan puolet työsopimuksen pituudesta.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen voi irtisanoa työntekijän toimesta koska vain ja irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työnteko jatkuu normaalisti. Irtisanomisaika on työsopimuksesta ja työskentelyn pituudesta riippuvainen. Mikäli jompikumpi sopimuksen osapuoli rikkoo työsopimuksen irtisanomisaikaa, on se korvausvelvollinen toiselle osapuolelle.

Määräaikainen työsopimus on voimassa vain sovitun määräajan ja sitoo sopimuksen osapuolia koko tämän ajan, ja voidaan solmia työnantajan puolelta vain perustelluista syistä, näitä syitä voivat olla esimerkiksi sijaisuus tai kausiluontoisuus. Jos työvoiman tarve kasvaa jatkuvaksi, on sovittava toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Määräaikaista työsopimusta ei kumpikaan osapuoli voi irtisanoa ennen sopimuskauden loppua. Määräaikainen työsopimus voidaan purkaa, jos työsopimuslain edellytykset täyttyvät.

Hyvä työsopimuslomake sisältää siis tärkeää tietoa työntekijälle ja työnantajalle. Mikäli erimielisyyksiä ilmenee, pystytään asiat tarkistamaan työsopimuksesta. Suullisessa sopimuksessa tulkintaerimielisyyksiä on vaikeampi selvittää, kuin kirjallisesti tehdystä sopimuksesta. Hyvä työsopimuslomake sisältää yksinkertaisimmillaan tiedot työsopimuksen kestoajasta, osapuolista ja heidän tiedoistaan, työsuhteen laadun, koeajan, työntekopaikan, työtehtävät, sovellettavan työehtosopimuksen, palkan ja säännöllisen työajan.