Työsopimuspohja malli

Hyvä työsopimuspohja malli on löydettävissä internetistä. Netti on pullollaan erilaisia vaihtoehtoja työsopimuksille ja usein suurilla yrityksillä on oma työsopimuspohja malli, jota käytetään työsopimuksia tehdessä. Hyvä työsopimus sisältää yksinkertaisimmillaan tiedot työsopimuksen kestoajasta, osapuolista ja heidän tiedoistaan, työsuhteen laadun, koeajan, työntekopaikan, työtehtävät, sovellettavan työehtosopimuksen, palkan ja säännöllisen työajan.

Jos työsopimus tehdään määräaikaiseksi, on tällöin työsopimuksessa mainittava miksi työsopimus on määräaikainen. Määräaikainen työsopimus sitoo sopimuksen osapuolia sopimuksen loppuun asti ja on purettavissa vain mikäli työsopimuslain edellytykset täyttyvät tai mikäli työsopimuksessa on merkintä erikseen työsopimuksen irtisanomisesta.

Työsopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Tässä tilanteessa työsopimus jatkuu toistaiseksi, niin kauan kunnes työnantaja tai työntekijä irtisanoo sen. Toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa on aina irtisanomisaika niin työnantajan kuin työntekijänkin puolelta. Irtisanominen käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työnteko jatkuu vielä normaalisti ja työntekijällä on käytössään normaalista työpaikan luontoisedut. Mikäli jompikumpi sopimuksen osapuolista rikkoo irtisanomisaikaa, on se korvausvelvollinen toiselle osapuolelle.

Kummassakin työsopimuksessa on useimmiten koeaika, mikäli koeajasta ei ole mainintaa työsopimuksessa ei sitä ole. Koeaika on maksimissaan neljä kuukautta ja alle kahdeksan kuukauden työsopimuksissa maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta. Koeaika on tarkoitettu siihen että työnantajalla ja työntekijällä on mahdollisuus nähdä kuinka työt sujuvat ja ovatko molemmat osapuolet tyytyväisiä työhön.

Työsopimuspohja malli on hyvä pohja, jolle työsopimus on helppo tehdä. Useita esimerkkejä työsopimuspohjista löytyy internetistä. Työsopimuslaissa on määritelty että työsopimus voidaan tehdä kirjallisena, mutta myös suullisesti. Väärinkäsitysten välttämiseksi, kirjalliset työsopimuksen tekemiseen kannustetaan. Yksinkertaisimmillaan työsopimuksen osapuolet, kestoaika, jos kyseessä on määräaikainen sopimus, määräaikaisuuden peruste, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja säännöllinen työaika.