Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen työntekijän puolelta on aina helpompaa, kuin työsuhteen päättäminen työnantajan puolelta. Työntekijä voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ilman perusteluita, kun työnantajalla on oltava painavat perusteet työsuhteen päättämiselle. Työsuhteen päättäminen käynnistää irtisanomisajan. Irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen kestosta.

Kun työantaja päättää työsuhteen on työntekijän puolelta oltava olennaisesti vaikuttavia velvoitteiden vakavaa rikkomista, työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista ja työntekijä ei enää pysty selviytymään työtehtävistään, tai työnantajan tarjottava työ on olennaisesti pysyvästi vähentynyt, eikä työntekijää voida sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin.

Määräaikainen työsopimus sitoo kumpaakin osapuolta sopimuskauden loppuun asti, elleivät osapuolet ole sopineet erillisestä irtisanomismahdollisuudesta työsopimuksen solmimisen aikana. Määräaikaisessakin työsopimuksessa on koeaika, joka voi olla maksimissaan puolet työsopimuksen kestosta tai maksimissaan 4 kuukautta. Määräaikainen työsopimus voidaan kuitenkin purkaa koeajan aikana päättymään välittömästi. Mikäli työsuhteessa on meneillään koeaika, voi tänä aikana työsopimuksen purkaa ilman irtisanomisaikaa.

Työsuhteen päättäminen on suositeltavaa hoitaa avoimella kirjeellä tai lomakkeella, tällöin irtisanomisesta jää jokin dokumentti, mutta on mahdollista hoitaa myös suullisesti. Työskentelyajalta on aina saatava työtodistus ja työnantaja on velvollinen antamaan työtodistuksessa arvioinnin työntekijän työtaidoista mikäli työntekijä sitä pyytää.

Irtisanomisajan aikana työskentely jatkuu normaalisti. Irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen kestosta. Työnantaja on velvollinen maksamaan irtisanomisajalta normaalin palkan ja luontoisedut, vaikka ei haluaisikaan työntekijän tekevän töitä irtisanomisajan loppuun. Sama irtisanomisaika koskee myös työntekijää, ja mikäli jompikumpi rikkoo irtisanomisaikaa on siitä korvausvelvollinen toiselle osapuolelle. Mikäli irtisanomisaikaa jätetään noudattamatta on työnantajan maksettava työntekijälle täysi palkka luontoisetuineen ja lomakorvauksineen. Sama asia koskee myös työntekijää. Mikäli työntekijä jättää noudattamatta irtisanomisaikaa, tulee hänelle maksettavaksi työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaava määrä vahingonkorvauksena.