Työsuhteen päättäminen

Työsuhteen päättäminen työntekijän puolelta on aina helpompaa, kuin työsuhteen päättäminen työnantajan puolelta. Työntekijä voi päättää toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen ilman perusteluita, kun työnantajalla on oltava painavat perusteet työsuhteen päättämiselle. Työsuhteen päättäminen käynnistää irtisanomisajan. Irtisanomisaika on riippuvainen työsuhteen kestosta. Kun työantaja päättää työsuhteen on työntekijän puolelta oltava olennaisesti vaikuttavia velvoitteiden vakavaa rikkomista, työntekijän henkilöön liittyvien työntekoedellytysten…

Lue kirjoitus →

Työsuhteen irtisanomisilmoitus

Työsuhteen irtisanomisilmoitus käynnistää irtisanomisajan, jonka aikana työskentely jatkuu työntekijän puolelta normaalisti ja työntekijä on edelleen oikeutettu työpaikan luontoisetuihin. Työsuhteen irtisanomisilmoitus olisi hyvä toimittaa työnantajalle kirjallisesti, jotta myöhemmin ilmoitus pystytään näyttämään todeksi. Ilmoituksen toimittamista suositellaan henkilökohtaisesti, kuitenkin mikäli tämä ei ole mahdollista, on myös mahdollista toimittaa irtisanomisilmoitus sähköisesti tai kirjeenä, tällaisissa tilanteissa sen katsotaan saapuneeksi viimeistään…

Lue kirjoitus →

Työsopimuspohja malli

Hyvä työsopimuspohja malli on löydettävissä internetistä. Netti on pullollaan erilaisia vaihtoehtoja työsopimuksille ja usein suurilla yrityksillä on oma työsopimuspohja malli, jota käytetään työsopimuksia tehdessä. Hyvä työsopimus sisältää yksinkertaisimmillaan tiedot työsopimuksen kestoajasta, osapuolista ja heidän tiedoistaan, työsuhteen laadun, koeajan, työntekopaikan, työtehtävät, sovellettavan työehtosopimuksen, palkan ja säännöllisen työajan. Jos työsopimus tehdään määräaikaiseksi, on tällöin työsopimuksessa mainittava miksi…

Lue kirjoitus →

Työsopimuspohja

Työsopimuspohja on hyvä, kun luodaan uutta työsopimusta. Hyvä työsopimuspohja sisältää työsopimuksen osapuolet, kestoaika, jos kyseessä on määräaikainen sopimus, määräaikaisuuden peruste, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja säännöllinen työaika. Netti on pullollaan hyviä työsopimuspohjia, ja yrityksellä voi olla myös oma työsopimuspohja jota se käyttää. Työsopimuspohja on hyvä käydä läpi työntekijän ja työnantajan välillä ennen työsopimuksen…

Lue kirjoitus →

Työsopimusmalli

Työsopimusmalli sisältää yksinkertaisimmillaan työsopimuksen osapuolet, kestoaika, jos kyseessä on määräaikainen sopimus, määräaikaisuuden peruste, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja säännöllinen työaika. Työsopimusmalli on hyvä käydä läpi työnantajan ja työntekijän kesken ennen allekirjoittamista, jotta väärinkäsityksiltä myöhemmin vältyttäisiin. Hyvä työsopimusmalli on löydettävissä internetistä ja työpaikalla voikin olla käytössä oma tietty malli. Työsopimuksen voi tehdä myös suullisesti,…

Lue kirjoitus →

Työsopimuslomake

Hyvä työsopimuslomake sisältää yksinkertaisimmillaan työsopimuksen osapuolet, kestoaika, jos kyseessä on määräaikainen sopimus, määräaikaisuuden peruste, koeaika, työntekopaikka, työtehtävät, sovellettava työehtosopimus, palkka ja säännöllinen työaika. Työsopimuslomake on hyvä pohja, jolle työsopimus on helppo tehdä. Useita esimerkkejä työsopimuslomakkeesta löytyy internetistä. Työsopimuslaissa on määritelty että työsopimus voidaan tehdä kirjallisena, mutta myös suullisesti. Väärinkäsitysten välttämiseksi, kirjalliset työsopimuksen tekemiseen kannustetaan. Työsopimus…

Lue kirjoitus →

Työsopimus koeaika

Työsopimus koeaika on maksimissaan puolet työsuhteen kestosta, jos kyseessä on alle 8 kuukauden työsopimus tai muuten 4 kuukautta. Työsopimus koeaika on sopimuksessa sen takia että koeaikana työntekijä ja työnantajat pystyvät varmistumaan siitä, että työ on sopivaa molemmin puolin. Työsopimuksen koeaikana on molemmin puolin mahdollista purkaa työsopimus päättymään välittömästi. Koeaikapurkua ei saa kuitenkaan käyttää asiattomasti ja…

Lue kirjoitus →

Työsopimus kaavake

Työsopimus kaavake on kaavake josta selviää työsopimukseen kuuluvat asiat. Työsopimus kaavake tehdään aina kahtena kappaleena, toinen työnantajalle ja toinen työntekijälle. Työsopimuslaissa on määritelty että työsopimus voidaan tehdä kirjallisena, mutta myös suullisesti. Väärinkäsitysten välttämiseksi, kirjalliset työsopimuksen tekemiseen kannustetaan. Internetissä on useita esimerkkejä, minkälainen on hyvä työsopimus kaavake. Keskeisiä asioita, joiden on hyvä näkyä työsopimuksessa ovat työsopimuksen…

Lue kirjoitus →

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkaminen vaatii vakavammat perusteet kuin työsopimuksen irtisanominen. Kun kyseessä on työsopimuksen purkaminen, päättyy työsopimus heti, eikä irtisanomisaikaa ole. Syyt joiden vuoksi työsopimus voidaan työnantajan puolelta purkaa, ovat erittäin painavia ja esimerkiksi työntekijän työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden niin vakavaa rikkomista tai laiminlyöntiä, ettei työnantajan voida edellyttää työsuhteen jatkamista edes irtisanomisajan mittaista aikaa. Myös työntekijällä on…

Lue kirjoitus →

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus

Työsopimuksen irtisanomisilmoitus olisi hyvä toimittaa työnantajalle tai hänen edustajalleen henkilökohtaisesti. Kuitenkin mikäli irtisanomisilmoituksen toimittaminen henkilökohtaisesti ei onnistu, voi sen hoitaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Tällaisissa tilanteissa katsotaan tiedon tulleen vastaanottajan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä se, jälkeen kun irtisanomisilmoitus on lähetetty. Kun työsopimuksen irtisanomisilmoitus on toimitettu, käynnistyy irtisanomisaika. Irtisanomisajan aikana työskentely jatkuu edelleen normaalisti ja ajalta…

Lue kirjoitus →

Page 1 of 3